Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
 • sporządza poświadczenia:

  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

W tutejszej Kancelarii Notarialnej czynności polegające na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności
podpisów dokonuje się na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po uprzednim telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów.