Czynności notarialne

Procedury realizowane przez notariusza noszą nazwę czynności notarialnych. Ich szczegółowy zakres określa polskie prawo. Do podstawowych zadań notariusza należy sporządzanie aktów notarialnych, a także poświadczeń, pełnomocnictw i innych dokumentów. Często sporządzanymi dokumentami są też umowy notarialne – np. dotyczące kupna-sprzedaży lub darowizny, a także umowy założycielskie spółek.

Świadczone usługi notarialne – zakres działalności kancelarii

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • sporządza poświadczenia notarialne:

  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notarialne poświadczenie podpisu, zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z oryginalnymi dokumentami, a także poświadczenia daty okazania dokumentów czy daty pozostawania osoby przy życiu dokonywane są na poczekaniu, bez konieczności wcześniejszego umawiania się na spotkanie z notariuszem. Pozostałe czynności, takie jak umowy czy pełnomocnictwa notarialne dokonywane są po uprzednim telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów. Świadczone usługi polegają również na udzielaniu porad notarialnych dotyczących przeprowadzanych czynności, opłat czy wymaganych dokumentów. Wszelkie porady związane z działalnością Kancelarii udzielane są bezpłatnie.