Dokumenty wymagane przy dokonywaniu czynności notarialnych

Zakres dokumentów wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności notarialnych zależy od rodzaju i treści zamierzonej czynności, stanu prawnego oraz okoliczności faktycznych konkretnej sprawy; w każdym przypadku jest on ustalany indywidualnie przez Notariusza lub pracownika kancelarii.

Osoba biorąca udział w czynności notarialnej powinna posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu wydana cudzoziemcowi).

Jeżeli akt notarialny, który ma być sporządzony, dotyczy czynności mającej za przedmiot nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (dla którego prowadzona jest księga wieczysta), względnie inne prawo które jest lub winno zostać ujawnione w księdze wieczystej, podczas kontaktu z Kancelarią Notarialną pomocne będzie podanie numeru księgi wieczystej bądź przedstawienie dokumentów dotyczących nieruchomości lub prawa do lokalu (np. odpis z księgi wieczystej, wypis aktu notarialnego). Dokonanie wglądu do treści księgi wieczystej pozwoli już na wstępie uściślić zakres dokumentów wymaganych do dokonania czynności.

Wizyta w Kancelarii notarialnej i rozmowa z notariuszem, jak też uzyskanie wszelkich informacji związanych z interesującą Klienta czynnością notarialną i zakresem pracy Notariusza nic nie kosztuje – jedynie trochę czasu.

W celu sprawnego przeprowadzenia czynności notarialnej prosimy o wcześniejszy kontakt z kancelarią (osobiście, telefonicznie lub elektronicznie) celem ustalenia dogodnego dla Państwa terminu zarówno spotkania informacyjnego jak i terminu czynności. Dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem dokonania czynności których wcześniejsza szczegółowa analiza umożliwi bezpieczne, prawidłowe oraz sprawne przeprowadzenie czynności. Na etapie przygotowywania projektu aktu notarialnego wystarczające będzie posłużenie się kopiami dokumentów, zaś najpóźniej w dniu czynności winny zostać przedłożone Notariuszowi oryginały dokumentów.

Wszelkie informacje dotyczące planowanej czynności oraz dokumentów koniecznych do jej dokonania uzyskają Państwo w sekretariacie Kancelarii, a w sprawach mniej zawiłych także telefonicznie lub drogą mailową.