DOKUMENTY

W przypadku każdej czynności przeprowadzanej u notariusza należy dostarczyć do kancelarii odpowiednie dokumenty. Zakres dokumentów wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności zależy od ich rodzaju i treści, stanu prawnego oraz okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. W każdym przypadku jest on ustalany indywidualnie przez Notariusza lub pracownika kancelarii. Istnieją jednak pewne podstawowe wytyczne, które dotyczą określonych czynności. Zamieszamy je poniżej, by ułatwić Państwu przygotowanie się do wizyty w Kancelarii.

Przykładowe dokumenty potrzebne u Notariusza

Można określić pewne ramy, które pomagają w przygotowaniu się do spotkania z notariuszem, tak by przeprowadzenie czynności przebiegło sprawnie. Przede wszystkim każda osoba biorąca udział w czynności notarialnej powinna posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu wydana cudzoziemcowi). Jeżeli akt notarialny, który ma być sporządzony, dotyczy czynności mającej za przedmiot nieruchomość, potrzebne będzie prawo użytkowania wieczystego albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (dla którego prowadzona jest księga wieczysta) lub też inne prawo, które jest lub winno zostać ujawnione w księdze wieczystej. Podczas kontaktu z Kancelarią Notarialną pomocne będzie podanie numeru księgi wieczystej bądź przedstawienie dokumentów dotyczących nieruchomości lub prawa do lokalu (np. odpis z księgi wieczystej, wypis aktu notarialnego). Dokonanie wglądu do treści księgi wieczystej pozwoli już na wstępie uściślić zakres dokumentów wymaganych do dokonania czynności.

Wizyta w Kancelarii notarialnej i rozmowa z notariuszem, jak też uzyskanie wszelkich informacji związanych z interesującą Klienta czynnością notarialną i zakresem pracy Notariusza są bezpłatne.

Zazwyczaj dokumenty w ustalonym zakresie należy dostarczyć do Kancelarii odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem dokonania czynności. Ich szczegółowa analiza umożliwi bezpieczne, prawidłowe oraz sprawne przeprowadzenie czynności. Na etapie przygotowywania projektu aktu notarialnego wystarczające będzie posłużenie się kopiami dokumentów, możliwe jest więc przesłanie ich skanów w formie elektronicznej, zaś najpóźniej w dniu czynności winny zostać przedłożone Notariuszowi oryginały dokumentów.

Wszelkie informacje dotyczące planowanej czynności oraz dokumentów koniecznych do jej dokonania uzyskają Państwo w sekretariacie Kancelarii, a w sprawach mniej zawiłych także telefonicznie lub drogą mailową.