Opłaty notarialne

Wynagrodzenie notariusza, za dokonywane przez Państwa w naszej Kancelarii czynności, jest ustalane indywidualnie na podstawie Państwa umowy z notariuszem. Maksymalna wysokość wynagrodzenia regulowana jest przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U 2004.148.1564 z późn. zm.) Czynności notarialne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wobec czego do pobieranej taksy notarialnej doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki 23%. Oprócz wynagrodzenia notariusza możecie Państwo się spodziewać następujących opłat:

 

Opłatę za wypisy i odpisy aktów notarialnych - kalkulator opłat notarialnych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek od spadków i darowizn
Opłaty sądowe

 

Notariusz zobowiązany jest uzależnić dokonanie czynności od uprzedniego zapłacenia podatku.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Z powyższym wnioskiem wystąpić może również osoba prawna, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia w tym trybie, wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.