Opłaty notarialne

Wynagrodzenie notariusza za dokonywane czynności, czyli taksa notarialna, jest ustalane indywidualnie na podstawie Państwa umowy z notariuszem. Maksymalna wysokość wynagrodzenia w zależności od rodzaju przeprowadzanej czynności regulowana jest przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U 2004.148.1564 z późn. zm.). Ponadto opłaty notarialne związane z przeprowadzaną czynnością obejmują również podatek VAT wg obowiązującej stawki 23% oraz:

 

Opłatę za wypisy i odpisy aktów notarialnych - kalkulator opłat notarialnych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek od spadków i darowizn
Opłaty sądowe

 

Obniżenie kosztów wynikających z taksy notarialnej

Istnieje możliwość obniżenia opłat notarialnych związanych z wynagrodzeniem notariusza lub wręcz ich zredukowanie do zera. Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść kosztów żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części z tego rodzaju opłaty. Z powyższym wnioskiem wystąpić może również osoba prawna – konieczne jest wówczas wykazanie braku wystarczających środków do pokrycia kosztów wynikających z taksy notarialnej. Za stronę zwolnioną od zapłaty wynagrodzenia w tym trybie należność jest regulowana przez Skarb Państwa.